Orbital 40 garanteix el compliment íntegre de les obligacions aplicables a la protecció de dades de caràcter personal de la Legislació Espanyola i Europea, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea 2016/679.

Orbital 40 posa a disposició de les persones usuàries la present Política de Privacitat per al tractament de dades personals, informant als mateixos respecte als següents aspectes:

• Identitat i Dades de Contacte del responsable del tractament.

• Dades tractats, els seus fins i terminis o criteris de conservació dels mateixos.

• Base jurídica del tractament.

• Els destinataris de les seves dades personals.

• Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

1. RESPONSABLE DE TRACTAMENT.

• Identitat: Ajuntament de Terrassa

• CIF: ESP0827900B

• Adreça postal: Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa, Barcelona

• Telèfon de contacte: 937 397 000

• Correu electrònic de contacte: orbital40@terrasa.com

2. TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.

A. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Orbital 40 tractarà la informació que ens faciliten les persones usuàries i/o entitats amb les següents finalitats:

I. Realització d’enviaments informatius de les activitats del parc. En cas que ho hagi consentit, la realització d’accions informatives i/o màrqueting per qualsevol mitjà (inclosos els electrònics, que expressament consenteix), relacionades amb el seu objecte social i les seves activitats professionals.

II. Inscripció a les activitats sol·licitades per l’usuari

B. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades el consentiment exprés, en aquells casos que ho hagi facilitat.

C. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran, fins que siguin necessàries per a la prestació de servei. A la seva finalització les dades seran conservades per obligació legal.

Finalment, i sempre que hagués proporcionat el seu consentiment per a aquesta finalitat, ORBITAL 40 conservarà les seves dades per tal de mantenir-lo informat de les activitats i serveis que puguin ser del seu interès.

TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS PROCEDENTS DEL FORMULARI CONTACTE DEL WEB

A. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

ORBITAL 40 tractarà la informació rebuda per mitjà del formulari de contacte, per tal d’atendre les consultes que ens pugui plantejar o en cas que ho sol·liciti, l’enviament d’informació de cursos formatius i activitats que es realitzen en el parc.

B. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament és el consentiment exprés de la persona interessada.

C. DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal i no es preveuen transferències internacionals de dades.

D. PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Conservarem les dades únicament el temps necessari per atendre les consultes, i reclamacions. Finalment, i sempre que hagués proporcionat el seu consentiment per a aquesta finalitat, ORBITAL 40 conservarà les seves dades per tal de mantenir-lo el dia de les activitats i serveis que puguin ser del seu interès.

3. DECISIONS AUTOMATITZADES, PERFILS I LÒGICA APLICADA?

No es preveu el tractament en cap moment, basat en decisions automatitzades.

4. DRETS.

QUIN SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Orbital 40 estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Tan mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que vostè té els següents drets:

· • Accedir a les seves dades: Vd. te dret a accedir a les seves dades per conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.

· • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: En determinades circumstàncies, Vd. te dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per la nostra part o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre d’altres motius, els dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

· • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies, Vd. tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas li informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

· • A la portabilitat de les seves dades: En determinades circumstàncies, Vd. tindrà dret a rebre les dades personals que li pertanyin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament .

· • Oposar-se al tractament de les seves dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, Vd. té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas, deixaríem de tractar-los llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• QUAN RESPONDREM AL SEU SOL·LICITUD?

Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La persona responsable informarà a la persona interessada de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

¿VOSTÈ TÉ DRET A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT?

La persona interessada té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

ON HA D’ADREÇA-SE PER A l’EXERCICI DELS SEUS DRETS?

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic: orbital40terrassa.cat o dirigint un escrit a Orbital 40 a l’adreça indicada en l’apartat primer sobre el Responsables de Tractament.

¿VOSTÈ TÉ DRET A RECLAMAR?

Sí. Vostè, especialment quan no hagi estigui satisfet en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes ha d’adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

5. CATEGORIA DE DADES.

• Les categories de dades que es tracten són:

• Dades d’identificació

• Codis o claus d’identificació

• Adreces postals o electròniques

• Dades Especialment Protegides: No es tracten dades especialment protegides.