Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19:

A) Article 5. Caràcter preferent del treball a distància

B) Article 6. Dret d’adaptació de l’horari I reducció de la jornada

C) Article 17. Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Des del 14 de març fins a l’últim dia d’estat d’alarma (de perllongar-se durant més d’un mes)

Els treballadors per compte pròpia o autònoms, amb activitats suspeses o quan la facturació (en el mes anterior al mes que es sol·licita) s’hagi reduït com a mínim en un 75%, hi tindran dret.

Cal que es compleixi els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el RETA o el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) Trobar-se al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social.

Si no es compleix aquest requisit la Tresoreria de la Seguretat Social donarà un termini per fer l’ingrés de les quotes degudes.

La durada de la prestació serà d’1 mes, podent-se ampliar al mes que finalitzi l’estat d’alarma.

La percepció serà incompatible amb altres prestacions del sistema de la Seguretat Social.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat inclosos com a treballadors per compte pròpia en el règim especial que correspongui també tindran dret a la prestació complint els mateixos requisits.

La gestió de la prestació correspondrà (Article 346 TRLGSS):

A la mútua amb qui l’autònom hagi formalitzat el document d’adhesió. El procediment, període de vigència i efectes es regeixen per normes de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social.

Per persones autònomes que tinguin coberta la protecció de contingències derivades d’accident de treball i malalties professionals amb una entitat gestora de la Seguretat Social, la tramitació i gestió correspondrà:

a) En l’àmbit del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, a l’Institut Social de la Marina.

b) En l’àmbit del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

D) Article 22. Mesures en relació amb procediments de suspensió de contractes I reducció de jornada per causa de força major.

E) Article 23. Mesures en relació amb els procediments de suspensió I reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

F) Artícle 24. Mesures en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada de força major.

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial durant el període de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzat quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingui menys de 50 treballadors donats d’alta.

Si l’empresa té 50 treballadors o més, en situació d’alta en la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar serà fins al 75 % de l’aportació empresarial.

L’exoneració de quotes s’aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social i les haurà de sol·licitar l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i el període de suspensió o reducció de la jornada.

G) Article 25. Mesures en matèria de protecció per atur en aplicació dels procediments dels articles 22 i 23:

a) El reconeixement del dret a la prestació contributiva per atur.

b) No computarà el temps que es percebi la prestació per atur que sigui fruit de les circumstancies extraordinàries, a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

Podran acollir-s’hi també les persones sòcies treballadores de societats laborals i cooperatives de treball associat que cotitzin per la contingència d’atur.

En tots els casos es requerirà que l’inici de la relació laboral o societària sigui anterior al 18 de març de 2020.

H) Article 29. Aprovació d’una línia per la cobertura per compte de l’Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

I) Article 33. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari.

J) Article 34. Mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19

L’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis soferts pel període de suspensió, prèvia sol·licitud i acreditació dels danys i perjudicis efectius i la seva quantitat. Els danys i perjudicis que poden ser indemnitzats seran:

Despeses salarials efectivament abonades pel contractista al personal.

Despeses de manteniment de la garantia definitiva (pel període de suspensió).

Despeses de lloguers o manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, relacionats amb el període de suspensió del contracte, i adscrits a l’execució del contracte.

Les despeses que corresponguin a les pòlisses d’assegurances previstes I subscrites pel contractista I vigents en el moment de la suspensió.

K) Article 35. Mesures financeres per als titulars d’explotacions agràries que haguessin subscrit préstecs a conseqüència de la situació de sequera del 2017.

De forma voluntària, els prestataris de crèdits financers concedits a titulars d’explotacions agràries afectats per la sequera, acordin amb les entitats financeres prorrogar fins a un any, que podrà ser de carència, el període d’amortització dels préstecs subscrits.

L) Article 42. Suspensió del termini de caducitat dels assentaments registrals durant la vigència del real decrets de declaració de l’estat d’alarma.

  • Se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, anotacions preventives, mencions i notes registrals.
  • El còmput dels terminis es reiniciarà el dia següent de la finalització de l’estat d’alarma o la seva pròrroga.

M) Article 43. Termini del deure de sol·licitar concurs.

Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no té el deure de sol·licitar la declaració de concurs. Tampoc el deutor que hagués comunicat al jutjat la iniciació de negociació amb els creditors per aconseguir l’acord de refinançament o acord extrajudicial de pagaments o per obtenir adhesions a la proposta anticipada de conveni.

 

Annex:

Plan Acelera:

Mesures de suport per accelerar el procés de digitalització de les Pimes des de l’assessorament i la formació. Concretament:

La creació del portal Acelera PYME des de Red.es per tal que les pimes es puguin informar de tots els recursos que tenen a disposició per a la seva digitalització i teletreball.

Ampliació de seus del programa d’Oficines de Transformació Digital així com millorar els serveis d’assessorament personalitzat a les pimes.

Llançament del programa Acelera PYME-Talento per reforçar la formació de les pimes en solucions i eines per a la digitalització en col·laboració amb les Cambres de Comerç i altres agents públics i privats.

Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les pimes.

Des de Red.es es posarà en marxa una línia d’ajuts que impulsin el lideratge empresarial en I+D+i.

 

Altres mesures per la ciutadania:

Article 4. Garantia del subministrament d’aigua I energia a persones consumidores vulnerables.

Durant el mes següent a l’entrada en vigor d’aquest reial decret-llei les empreses subministradores d’energia elèctrica, gas natural i aigua no podran suspendre el subministrament a aquelles persones en situacions de vulnerabilitat, vulnerabilitat severa o risc d’exclusió social.

Es prorroga de forma automàtica fins al 15/09/2020 la vigència de l’abonament social per als que eren beneficiaris i que tinguin el venciment abans d’aquesta data.

Article 7. Moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual.

Article 8. Àmbit d’aplicació de la moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual.

  1. Les mesures previstes s’aplicaran als contractes de préstec o crèdit el deutor dels quals es trobi en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i que estiguin vigents a data de 18/03/2020.
  2. Aquestes mesures també s’aplicaran a fiadors i avaladors de la persona deutora principal.

Article 12. Sol·licitud de la moratòria sobre deutes hipotecaris immobiliaris.

Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la moratòria podran sol·licitar al creditor, fins a 15 dies després de la finalització de la vigència d’aquest reial decret-llei, una moratòria del pagament del préstec amb garantia hipotecària per adquisició de l’habitatge habitual. A la sol·licitud s’acompanyarà la documentació prevista a l’article 11.

Les sol·licituds de moratòria de l’article 12 es podran presentar des del dia següent al 18/03/2020.

 

Disposició addicional quarta.

Pròrroga de la vigència del Document Nacional d’Identitat (DNI).

Queda prorrogada per 1 any, fins al 13/03/2020 la validesa del document nacional d’identitat per a les persones majors d’edat d’un document que caduqui des de la data 14/03/2020.