C

 

Ban Alcalde
Decret 2593 del 27 de març de 2020

Pròrroga de les mesures adoptades dintre de la fase d’Emergència 1 del Pla d’Emergència Municipal

Atès que davant l’actual situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19, declarada com a pandèmia per part de l’OMS, i d’acord amb les mesures adoptades pel govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya, i de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aquesta alcaldia va aprovar en data 14 de març de 2020, i mitjançant el Decret 2564/2020, un ban per establir i fer públiques les mesures adoptades dintre de la fase d’Emergència 1 del Pla d’Emergència Municipal activat a la ciutat.

Atès que el referit ban d’alcaldia fixava una vigència del mateix fins el dia 28 de març de 2020, preveien la seva derogació, revisió i/o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions i directrius de les autoritats i administracions sanitàries.

Atès que, prèvia autorització del Ple del Congrés, la declaració de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, ha estat objecte de pròrroga fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020, en virtut del Reial Decret 476/20920, de 27 de març.

Atès que en aquestes circumstàncies cal mantenir les mesures establertes fins ara, orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat el Govern Municipal.
És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 21.1 apartats e) i m) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

Primer. FER PUBLIC que es manté la vigència de la declaració de la fase d’Emergència-1 del Pla d’Emergència Municipal per risc sanitari, i de mes mesures adoptades per tal d’evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris, les quals un cop revisades i actualitzades, es detallen en els acords que segueixen.

Segon. ACORDAR que es limita la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic, a aquells que es consideren estrictament necessaris per a garantir el  funcionament dels serveis públics essencials i estratègics que seguidament es relacionen:

Àrea de Presidència

 • Comunicació i premsa
 • Alcaldia
 • Tramitació factures

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat

 • Protecció Civil
 • Seguretat
 • Neteja Eco-Equip
 • Via Pública
 • Mobilitat
 • Transport Urbà
 • Egavia – grua municipal i parquings
 • Gestió de l’espai públic
 • Habitatge
 • Tramitació factures

Àrea d’Urbanisme i sostenibilitat

 • Taigua
 • Tramitació factures
 • Subministres de companyies de serveis
 • Emergències d’obres
 • Sanejament

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

 • Serveis a càrrec de Funcionaris amb Habilitació Nacional (Secretaria, intervenció,Tresoreria)
 • Organització i RRHH
 • Tecnologia
 • Ingressos i recaptació
 • Gestió econòmica
 • Atenció ciutadana i 010
 • Padró
 • Funerària
 • Contractació
 • Manteniment
 • Serveis Jurídics
 • Comunicació interna
 • Tramitació factures
 • Registre general

Àrea de Drets Socials

 • Serveis Socials
 • Casa Galèria
 • Atenció Primària i domiciliària
 • Salut i comunitat
 • Tramitació factures

Àrea de Cicles de la Vida

 • Gestió Administrativa.
 • Manteniment

Àrea de Promoció Econòmica

 • Mercat Municipal de la Independència
 • Mercat Municipal del Triomf
 • Servei d’atenció a l’empresa (OAC)
 • Gestió administrativa

Àrea de Projecció de la Ciutat

 • Tramitació de factures
 • Gestió administrativa
 • PAC

Tercer.- ACORDAR mantenir el tancament de totes les oficines i punts d’atenció al públic municipals, amb les següents excepcions:

 • Serveis Socials (Glòries)
 • Policia Municipal
 • Funerària de Terrassa
 • Casa Galèria. Servei de Polítiques de Gènere: (atenció telefònica): de 9h. A 20 h.:  675.957.904 i 675.296.296 i les 24 h: 112, 016 i 900.900.120

L’atenció a la ciutadania en tots els serveis municipals es continuarà prestant a través de mitjans telemàtics i telefònics. En aquest sentit, es reforçarà especialment el servei municipal gratuït del «telèfon 010» per a consultes relacionades amb la situació d’emergència.

Quart.- ACORDAR prioritzar l’atenció a persones i col·lectius vulnerables a través dels Serveis Socials, amb les següents línies d’actuació:

 • Garantir el dinar per aquells col·lectius que no puguin anar a fer l’àpat corresponent als Centres de Dia per a la Gent Gran després del seu tancament
 • Tot i que els Centres d’Esplai diaris romanguin tancats, es garantirà l’alimentació d’aquelles famílies que així ho requereixen
 • S’acordarà amb les empreses prestadores de les empreses de serveis d’atenció a domicili que es garanteixin les necessitats bàsiques de les persones usuàries del Servei, especialment aquelles persones que viuen soles. I es vetllarà perquè les professionals disposin dels equips de protecció necessaris per dur a terme la seva feina amb les màximes garanties de protecció i seguretat
 • El SAU, el Servei d’Allotjament d’Urgència per a dones maltractades, seguirà funcionant amb normalitat. I el Servei de Polítiques de Gènere seguirà estan disponible per situacions d’urgència
 • Un cop entregades les targetes a les famílies amb infants amb beca de menjador, es mantindrà l’atenció telefònica a través del telèfon 937366695 o del 010, per atendre dubtes i consultes
 • Es seguirà reforçant l’atenció a les persones vulnerables amb el dispositiu d’atenció dels Serveis Socials. Seguiment i atenció telefònica, tramitació d’ajuts d’urgència i acompanyament emocional.
 • En col·laboració amb Creu Roja se seguiran les següents línies d’actuació:
  • Mantenir l’obertura del Rebost per garantir l’alimentació de les famílies més vulnerables
  • Mantenir l’obertura de l’Andana, per tal d’acollir les persones sense sostre, prenent les mesures adequades a la situació i valorant eventuals ampliacions d’horaris, i ocupant espais d’altres equipaments municipals si és necessari
  • Mantenir l’acompanyament i l’atenció de les famílies allotjades a l’Alberg Juvenil de Terrassa
  • Reforçar el dispositiu d’atenció telefònica per aquelles persones que viuen soles i garantir el seu benestar i les seves necessitats bàsiques.
 • Des del Servei de Salut es seguirà la coordinació amb Mútua de Terrassa i amb Consorci Sanitari de Terrassa per garantir l’atenció i la col·laboració als proveïdors de serveis i posar a disposició del Departament de Salut els recursos de la nostra ciutat.
 • Des del Servei de Promoció de la Gent Gran s’ha iniciat un suport i acompanyament a les persones de mes de 80 anys que viuen soles i no són usuàries de serveis socials mitjançant contacte telefònic.

Cinquè. ACORDAR, en concordança amb les resolucions dictades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ordenant el tancament i suspensió en els àmbits esportiu, cultural, festiu, mantenir el tancament dels equipaments municipals següents:

a) Culturals: Teatre Principal, Teatre Alegria, l’Auditori Municipal de Música, Sala Maria Plans, Cinema Catalunya, Sala Muncunill, Arxiu Històric i museus – Seu Ègara, Castell Cartoixa, Casa Alegre de Sagrera -, biblioteques públiques i tots els casals de barri i els centres cívics.
b) Esportius: tots els poliesportius i instal·lacions esportives municipals així com de l’Estadi Olímpic Municipal.

Sisè. ACORDAR, en concordança amb l’ordre de cessament de l’activitat docent universitària i de centres educatius, tant públics com privats, efectuada per la Generalitat de Catalunya, mantenir el tancament dels centres de titularitat municipal: escoles bressol, d’educació especial, Escola Llar, Escola de Música i Conservatori, Escola d’Art, activitat universitària al Vapor Universitari, i campus professional Vallparadís, així com el casal de gent gran Anna Murià, i els locals municipals destinats a l’ús de lleure educatiu (esplais).

Les escoles municipals mantindran el contacte amb l’alumnat i tota l’activitat educativa que sigui possible en format virtual.

Setè. ACORDAR, pel que fa l’ús i a les activitats a la via pública i espai públic, que es posposa la seva realització en cas que requereixin l’actuació de serveis policials o sanitaris, que es dedicaran exclusivament a atendre els serveis més bàsics i essencials. En aquest context, se suspèn la realització del Mercadal de Martí l’Humà.

Caldrà seguir els criteris i límits determinats per la Generalitat de Catalunya en actes o activitats a la via pública o espais públics que no necessitin serveis sanitaris o policials. També les limitacions de circul.lació per part de la ciutadania per les vies d’ús públic establertes en virtut de la Declaració de l’Estat d’Alarma.

En qualsevol cas en l’ús ordinari de la via pública per part de la ciutadania caldrà evitar aglomeracions, i limitar les trobades a aquelles que es produeixin puntualment i reduïdes en espais oberts, sempre mantenint les distancies (entre 1 i 2 metres). Es manté el tancament dels parcs infantils.

En atenció a les limitacions d’activitats a la via i espais públics, es recomana a totes les entitats, associacions, col·lectius, empreses i organismes que planifiquin alternatives per a totes aquelles activitats que tinguin previstes en els propers tres mesos.

Vuitè. TRANSPORT URBÀ COL·LECTIU DE VIATGERS. Per part de TMESA, responsable de la gestió del servei municipal de transport públic col·lectiu de viatgers, s’han de mantenir implementades les mesures següents:

a) intensificar i reforçar les actuacions de neteja i prevenció en tots els autobusos de la flota.
b) La supressió de la venda de bitllets i donar bescanvi per part dels conductors/es d’autobús.
c) Tancament de l’accés per davant, i els passatgers hauran d’entrar per la segona porta i acostar-se a la màquina per validar el títol de transport.
d) Els títols de transport s’hauran de comprar a les màquines ubicades a l’efecte, Mutua de Terrassa o als estancs habituals.
e) L’espai junt al lloc de conducció romandrà aïllat de la resta de l’autobús.
f) Les persones usuàries que utilitzin la T-Hospital, en tant que no podràn accedir a lavalidadora a bord de l’autobús, hauran de validar només al punt de validació de l’hospital. Per pujar a l’autobús només cal portar la tarja i no pas validar-la.
g) Els autobusos tindran cartells informatius amb les següents recomanacions:

 • Es recomana que les persones amb símptomes o pertanyents a grups de risc (gent d’edat avançada, o amb malalties cròniques, o amb problemes d’immunitat) s’abstinguin d’utilitzar el transport públic.
 • Sempre que es pugui, els passatgers haurien de procurar mantenir la distància de seguretat entre ells.
 • Malgrat la intensificació de les mesures de neteja i desinfecció, és recomanable queles persones usuàries es rentin les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després d’utilitzar el transport públic.

Novè. En aplicació de la resolució dictada pel Departament de Salut de la Generalitat, adoptant mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció, en l’àmbit dels serveis funeraris en cas de defuncions per Coronavirus, no es farà activitat de vetlla ni cerimònia.

Desè. LIMITAR l’assistència a activitats en edificis d’ús públic de qualsevol naturalesa a 1/3 del seu aforament permès, i aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a 1,5 metres entre les persones assistents.

Onzè. INFORMAR que per part dels serveis municipals corresponents, estan en estudi possibilitats i fórmules viables per implementar mesures fiscals i econòmiques per reduir l’impacte de l’emergència causada pel coronavirus en l’economia local.

Dotzè. ORDENAR a Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, que es procedeixi a l’estudi i implementació de mesures d’instal·lació de comptadors provisionals per tal d’evitar situacions de vulneració del dret humà a l’aigua, en el cas de persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió residencial, i en situacions d’ocupació en precari d’habitatges o altres espais utilitzats com a habitatge.

Tretzè. TRASLLAT D’INFORMACIÓ. L’Ajuntament de Terrassa comunicarà de forma continuada, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la ciutat i especialment a través de la web terrassa.cat i les xarxes institucionals. Per altra banda, es manté establert el servei específic de consultes a través del telèfon municipal 010, obert a tota la ciutadania.

Catorzè. COL·LABORACIÓ CIUTADANA. L’Ajuntament està rebent, de forma continuada, nombroses propostes i ofertes de col·laboració ciutadana, i expressa el seu agraïment públic i institucional, com a mostra de l’esperit de solidaritat i de cooperació que caracteritza la nostra ciutat.

Per canalitzar tots aquests oferiments, mitjançant el Punt del Voluntariat l’Ajuntament ha recollit des del primer moment els oferiments espontanis de la ciutadania i de les entitats i empreses a través del 010 i del correu electrònic del Punt. A partir del 21 de març, l’Ajuntament ha creat la “Bossa de Voluntariat Ciutadà” adreçada a persones disposades a fer tasques voluntàries a través de Creu Roja, i la bossa d’oferiments d’entitats, col·lectius i empreses que està gestionant Protecció Civil segons les necessitats que van sorgint a nivell de ciutat. A partir d’aquest moment, qualsevol ciutadà/na o entitat pot fer arribar el seu oferiment i dades a través d’un formulari que es troba a la web oficial del coronavirus.

Quinzè. CONFIRMAR LA VIGÈNCIA dels Decrets que amb motiu de l’emergència hanestat dictats per aquesta alcaldia que seguidament es relacionen:

 • Decret 2565/2020, de 16 de març, de modificació del calendari fiscal, establint perllongament dels períodes de pagament, així com la pròrroga dels ajornaments i fraccionaments de pagament en curs, i la pròrroga del període de pagament voluntari de tots els tributs i altres ingressos.
 • Decret 2566/2020, de 17 de març, declarant la suspensió dels terminis d’execució de totes les obres de promoció privada, determinant que les obres públiques que s’executaran seran només les que tinguin caràcter d’urgent o imprescindibles, i recomanant la suspensió de les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública.
 • Decret 2567/2020, de 18 de març, de reducció de la freqüència del servei de transport públic urbà col·lectiu de viatgers.
 • Decrets 2569/2020 i 2570/2020, de 23 de març, en relació a la suspensió temporal de contractes municipals de serveis, subministraments, concessions de serveis, i obres públiques, mantenint l’adscripció del personal als mateixos.
 • Decret 2572/2020, de 24 de març, pel qual es declara excepcionalment una limitació de l’horari de funcionament de les botigues a l’abast en el terme municipal.

Setzè. PUBLICACIÓ I VIGÈNCIA. Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania de Terrassa i resta d’interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures entraran en vigor el mateix dia de la seva signatura publicació i mantindrà la seva vigència fins la finalització de l’estat d’alarma o fins que existeixin circumstàncies que justifiquin la seva revisió i/o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions i directrius de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicaria oportunament. 

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa